بایگانی‌های شرکت توزیع نیروی برق - صبح ساباط
پدافندغیرعامل با هدف سنجش آماده به کار دیزل های ادارات در ساعات اوج بار ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

پدافندغیرعامل با هدف سنجش آماده به کار دیزل های ادارات در ساعات اوج بار

مدیربحران و پدافند غیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از اجرای موفق برنامه عملیاتی پدافندغیرعامل با هدف سنجش آماده به کار دیزل های ادارات در ساعات اوج بار روز خبر داد.