بایگانی‌های سپاه قدس - صبح ساباط
دشمن شناسی و عملکرد به موقع‌‌؛ بارزترین ویژگی رفتاری و عملکردی شهید سلیمانی ۱۷ دی ۱۴۰۰
جانشین سپاه قدس در یزد:

دشمن شناسی و عملکرد به موقع‌‌؛ بارزترین ویژگی رفتاری و عملکردی شهید سلیمانی

جانشین سپاه قدس گفت:دشمن شناسی و عملکرد به موقع بارزترین ویژگی رفتاری و عملکردی شهید سلیمانی بود که توانست وی را به موتور محرک برای جبهه مقاومت تبدیل کند.