بایگانی‌های سعید زارع - صبح ساباط
مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان منبع غنی و قوی فرهنگی ۳۰ تیر ۱۴۰۱
رئیس مدینه العلم الکاظمیه یزد عنوان کرد؛

مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان منبع غنی و قوی فرهنگی

امام جمعه مرکزی و رئیس مدینه العلم الکاظمیه یزد در دیدار با مدیر کل مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد گفت: مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد منبع غنی و قوی فرهنگی است.