بایگانی‌های سرو اشکذر - صبح ساباط
بلند قامترین موجود زنده استان یزد را دریابیم ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

بلند قامترین موجود زنده استان یزد را دریابیم

صبح ساباط: درختان کهنسال هر کشور از جمله مهم‌ترین ذخایر ژنتیک گیاهی آن کشور هستند و ارزش شناخت و حفظ این منابع از نظر ملی و تاریخی بیش از ابنیه تاریخی هر کشور است. درختان کهنسال یادمان بیولوژیک هر کشور هستند. برای حفظ درختان کهنسال باید تغییرات درون این اکوسیستم‌ها، گاه هزاران‌ساله بسیار محدود باشد […]