بایگانی‌های روغن - صبح ساباط
واریز نشدن یارانه ها به معنای قطع یارانه نیست ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
استاندار یزد:

واریز نشدن یارانه ها به معنای قطع یارانه نیست

استاندار یزد  ابراز داشت: واریز نشدن یارانه ها به معنای قطع یارانه نیست و بسیاری از افرادی که یارانه به حساب آن ها نیامده با ثبت اعتراض خود در ساماندهی حمایت و هدفمندی که تا چند روز آینده باز شده و تا سه ماه فرصت دارد، یارانه آن ها پس از بررسی واریز خواهد شد.