بایگانی‌های رخداد - صبح ساباط
رخدادهای اخیر لبنان ماحصل یکسال برنامه‌ریزی آمریکا و غرب است ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
کارشناس مسائل غرب آسیا:

رخدادهای اخیر لبنان ماحصل یکسال برنامه‌ریزی آمریکا و غرب است

کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: رخدادهای چند روز اخیر در لبنان، تقریباً از یکسال قبل توسط مثلث عبری، عربی و غربی برای آن برنامه‌ریزی شده است.