بایگانی‌های دیوان عدالت - صبح ساباط
حکم موقت دیوان عدالت برای فک پلمب کلینیک بلوار شهید بهشتی یزد/حکم دادستانی توقف عملیات است نه ادامه عملیات ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
حکم قانونی برای فک پلمب قانونی!

حکم موقت دیوان عدالت برای فک پلمب کلینیک بلوار شهید بهشتی یزد/حکم دادستانی توقف عملیات است نه ادامه عملیات

کلینیک بلوار شهید بهشتی یزد که به دلیل تخلف در کاربری پلمپ شده بود با حکم موقت دیوان عدالت فک پلمب شد.