بایگانی‌های تعطیلی واحد صنفی - صبح ساباط
با حکم تعزیرات حکومتی نانوای متخلف نقره داغ شد ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

با حکم تعزیرات حکومتی نانوای متخلف نقره داغ شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد از محکومیت نانوای متخلف برای کم فروشی نان و تکرار در تخلف به جزای نقدی، نصب پارچه تخلف و تعطیلی واحد صنفی خبر داد.