بایگانی‌های آپارتمان - صبح ساباط
تحویل ۴ هزار واحدمسکونی طرح نهضت ملی مسکن یزدی‌ها ۰۸ خرداد ۱۴۰۲

تحویل ۴ هزار واحدمسکونی طرح نهضت ملی مسکن یزدی‌ها

مدیرکل راه و شهرسازی استان یزدگفت:با تامین مالی طرح‌های نهضت ملی مسکن ،امسال تحویل وتکمیل چهار هزار واحدمسکونی را در برنامه خواهیم داشت.