ستاد انتخابات شهرستان اشکذر در اطلاعیه ای، اسامی نامزدهای انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهری را اعلام نمود.

به گزارش صبح ساباط، ستاد انتخابات شهرستان اشکذر در اطلاعیه ای که در سایت فرمانداری شهرستان اشکذر متشر کرد، اسامی نامزدهای انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهری را اعلام نمود.

گفتنی است، شهر اشکذر با ۱۵ نامزد، خضرآباد با ۸نامزد و  اهالی مجومرد، شورای اسلامی شهر مجومرد را از میان ۲۳ نامزد انتخاب خواهند کرد.

 اسامی نامزدهای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامیشهر اشکذربه شرح زیر است:

 1. ﺁﻗﺎی ﺳﻴﺪﻣﺤﺴﻦ ﺍﻓﺮﺍﺯﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪﺣﺒﻴﺐﺍﻟﻪ ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۱۵
 2. ﺁﻗﺎی ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﭘﻴﺸﺪﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ  ۱۶  
 3. ﺁﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮی ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ  ۱۷
 4. ﺁﻗﺎی ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﺣﻴﺪﺭی ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪﺟﻮﺍﺩ ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۱۹
 5. ﺁﻗﺎی ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺣﻴﺪﺭی ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪﺟﻮﺍﺩ ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۲۱
 6. ﺁﻗﺎی ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺩﻫﻘﺎﻧﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۲۵
 7. ﺁﻗﺎی ﺣﺴﻴﻦ ﺩﻫﻘﺎﻧﻲﺍﺷﮑﺬﺭی ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۲۶
 8. ﺁﻗﺎی ﻣﺤﺴﻦ ﺩﻫﻘﺎﻧﻲﺍﺷﮑﺬﺭی ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭﻟﻲﺍﻟﻪ ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۲۸
 9. ﺁﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺩﻫﻘﺎﻧﻲﺍﺷﮑﺬﺭی ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۲۹
 10. ﺁﻗﺎی ﺳﻴﺪﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺭﺿﻮﺍﻧﻲﺍﺷﮑﺬﺭی ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻗﺎﺣﺴﻴﻦ ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۴۲
 11. ﺁﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﺳﻌﻴﺪﻣﻨﺶﻣﺸﻬﻮﺭﺑﻪ ﺣﺎﺟﻲﻛﺎﻇﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۴۶
 12. ﺁﻗﺎی ﺍﺣﻤﺪ ﻓﺮﻫﻤﻨﺪﺯﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۴۸
 13. ﺁﻗﺎی ﻋﻠﻲ ﻣﺸﻴﺮیﻧﻴﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻡﻋﺒﺎﺱ ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۵۲
 14. ﺁﻗﺎی ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻘﻴﻤﻲﻓﻴﺮﻭﺯﺁﺑﺎﺩ ﻣﺸﻬﻮﺭﺑﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۵۴
 15. ﺁﻗﺎی ﻣهدی یادگاری اشکذری فرزند اکبر کد نامزد ۵۷

 

 

 

همچنین اسامی نامزدهای نهایی حوزه انتخابیهشهر خضرآبادبه شرح زیر است:

 1. ﺁﻗﺎی ﺳﺠﺎﺩ ﺗﻘﻲﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۱۵
 2. ﺁﻗﺎی ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺗﻘﻲﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۱۶
 3. ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻟﻬﻪﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺣﺴﻴﻨﻲﺧﻀﺮﺁﺑﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪﻣﺮﺗﻀﻲ ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۱۷
 4. ﺁﻗﺎی ﺳﻴﺪﺭﻭﺡﺍﻟﻪ ﺣﺴﻴﻨﻲﺧﻀﺮﺁﺑﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۱۸
 5. آﻗﺎی ﺳﻴﺪﻋﻠﻲﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲﺧﻀﺮﺁﺑﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪﻛﺎﻇﻢ ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۱۹
 6. ﺁﻗﺎی ﺳﻴﺪﻣﺠﺘﺒﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲﺧﻀﺮﺁﺑﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪﻣﺮﺗﻀﻲﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۲۱
 7. ﺁﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﻛﺎﻓﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۲۴
 8. ﺁﻗﺎی ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻧﻮﺭیﺧﻀﺮﺁﺑﺎﺩ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﺳﺮﻫﻨﮓﻧﻮﺭی ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۲۵

 

 

 

اسامی ۲۳ نامزد نهایی انتخابات شورای اسلامیشهر مجومردنیز به شرح زیر است:

 1. آقای مصطفی افضلی مجومرد فرزند محمد کد نامزد۱۵
 2. خانم خدیجه بابائی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۶
 3. خانم پوران پورحکاک فرزند محمد کد نامزد ۱۷
 4. آقای جواد حاتمی فرزند عبدالخالق کد نامزد ۱۹
 5. آقای حسن حاتمی فرزند عباس کد نامزد۲۱
 6. آقای علی حاتمی فرزند عبدالخالق کد نامزد ۲۴
 7. آقای محمدعلی حاتمی مشهور به حسین نجار فرزند عباس کد نامزد ۲۵
 8. آقای اکبر حاتمیان فرزند عباس کد نامزد ۲۶
 9. آقای صفر دهستانی مجومرد فرزند حسین کد نامزد۴۲
 10. آقای شهاب رستگار فرزند بمانعلی کد نامزد ۴۷
 11. آقای حمیدرضا رفیعی مجومرد مشهور به موشیر فرزند حسین کد نامزد۵۱
 12. خانم ریحانه رفیعی مجومرد فرزند ابوالفضل کد نامزد ۵۲
 13. آقای امید سلمانی مجومردی فرزند احمدعلی کد نامزد ۵۶
 14. آقای مجتبی شعلائی مجومرد فرزند اکبر کد نامزد ۵۷
 15. آقای علیرضا علی‌پور فرزند علی‌اکبر کد نامزد ۵۸
 16. آقای کاظم کرمی فرزند عباس کد نامزد ۶۱
 17. آقای جواد کرمی مجومرد فرزند عباس کد نامزد ۶۲
 18. آقای حسین کریمی جعفرآباد فرزند علیرضا کد نامزد ۶۴
 19. آقای حمیدرضا منصوری مجومرد فرزند حسن کد نامزد ۶۵
 20. آقای پیام هاتفی مجومرد فرزند حسن کد نامزد ۶۷
 21. آقای سیدرضا هاشمی فرزند سیدمرتضی کد نامزد ۶۸
 22. آقای سیدمرتضی هاشمی مجومرد فرزند سیدمحمد کد نامزد ۶۹
 23. خانم فاطمه یحیی‌زاده فرزند سیدعلی اصغر کد نامزد ۷۱

 

 

گفتنی است هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری شهرستان اشکذر در راستای اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتایج اخذ رأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی شهروندان می‌باشد.

ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ۲۸ خردادماه سال جاری برگزار خواهد شد.

 • منبع خبر : اشکذر خبر