معاون هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي يزدگفت: از محل اعتبارات سفر رهبري مجددا ۱۵۰ ميليارد ريال به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون اختصاص يافت. 
به گزارش صبح ساباط، محمد رضا نبي گفت: خوشبختانه و بدنبال بهره برداري از بيمارستان شهيد دكتر رهنمون، اين اعتبار به منظور تكميل پاركينگ و نيز توسعه اين بيمارستان به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ابلاغ شده است .
وي افزود: از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبري به استان يزد همچنين ۵۰ ميليارد ريال به كتابخانه مركزي يزد و ۲۳ ميليارد ريال براي بهره برداري نهايي از خوابگاه دانشكده علوم قرآني ميبد اختصاص يافته است .
معاون هماهنگي برنامه و بودجه استان يزد جمع اين مبالغ را ۲۲۳ ميليارد ريال اعتبار اعلام كرد كه براي بهره برداري به دستگاههاي ذي ربط ابلاغ شده است .
نبي با تشريح مجموع اعتبار تخصيص يافته از محل سفر مقام معظم رهبري گفت: تاكنون از اين محل بيش از ۳۷۰ ميليارد تومان به استان يزد اختصاص يافته است.
وي خاطرنشان ساخت طرح ها و پروژه هاي سفر مقام معظم رهبري در بخش هاي بهداشت و درمان ، كشاورزي و منابع طبيعي ، آبرساني ، زيرساخت هاي شهرك هاي صنعتي ، احداث و تكميل خوابگاههاي دانشجويي ، مسكن محرومين و معلولين ، راه و راه آهن ، واحد هاي آموزشي و برق رساني افتتاح و به بهره برداري رسيده است.