مامورین پلیس آگاهی شهرستان از تخلف یک شرکت پتروشیمی دایر بر فروش 25هزار و 172 لیتر نفت گاز خارج از ضوابط تعیینی دولت بوده خبر داد.

به گزارش صبح ساباط، سید محمد هاتفی رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان مهریز گفت: طبق گزارش به دست آمده توسط مامورین پلیس آگاهی شهرستان از تخلف یک شرکت پتروشیمی دایر بر فروش ۲۵هزار و ۱۷۲ لیتر نفت گاز خارج از ضوابط تعیینی دولت بوده، پرونده پس از بررسی در شعبه بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان مهریز و احراز تخلف شد.

وی ادامه داد: همچنین شعبه تجدید نظر تعزیرات حکومتی استان یزد، شرکت یاد شده را علاوه بر ضبط کالا و ممانعت از فعالیت شخص حقوقی شرکت به مدت یکسال به پرداخت مبلغ سه میلیارد و چهارصد و شش میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم گردیده است.