معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی اظهار کرد:مهلت ثبت سفارش کتاب های درسی به علت باقی ماندن بخش قابل توجهی از دانش آموزان تا ۳۱شهریور ادامه دارد.

به گزارش صبح ساباط، اسداله مرتضایی معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی اظهار کرد:مهلت ثبت سفارش کتاب های درسی به علت باقی ماندن بخش قابل توجهی از دانش آموزان تا ۳۱شهریور ادامه دارد.
مرتضایی تاکید کرد: باتوجه به اینکه امسال تمامی کتاب های درسی از طریق مدرسه توزیع می شود دانش آموزانی که تغییررشته، تغییر مدرسه یا تکرار پایه داشتندحتمانسبت به اصلاح اطلاعات خود در سامانه ثبت سفارش کتاب های درسی اقدام کنندو مهلت در نظر گرفته شده برای آنها تا ۲شهریور است درغیر این صورت کتاب ها به آدرس اولیه ارسال خواهد شد وبرای دانش آموزان مشکل ساز خواهد بود.