دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهيد صدوقي يزد به منظور تامین بهورز مورد نیاز خانه های بهداشت روستاهای تابعه دانشگاه، تعداد 33 نفر را به صورت قراردادی انجام کارمعین پذیرش می کند.

به گزارش صبح ساباط، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهيد صدوقي يزد به منظور تامین بهورز مورد نیاز خانه های بهداشت روستاهای تابعه طبق دستورالعمل اجرایی جذب بهورز،  تعداد ۳۳ نفر (۱۴ بهورز مرد ۱۹ بهورز زن) از فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی و کاردانی در رشته های تحصیلی مورد نیاز پذیریش می کند.

شایان ذکر است، در صورت نداشتن متقاضی کاردان یا کارشناس بومی واجد شرایط این آگهی از دیپلم کامل متوسطه واجد شرایط و بومی روستاهای مذکور برنامه زمانبندی ذیل ثبت نام و از طریق امتحان عمومی، تخصصی، مصاحبه و گزینش به صورت قراردادی انجام کارمعین پذیرش می شوند.

 

اطلاعیه کامل:

دانلود اسامی روستاها و رشته ها