به گزارش صبح ساباط، دکتر عباس علوی راد اقتصاددان نوشت: هفته گذشته مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور در سال ۱۳۹۸ را منتشر کرد. برخی ابعاد این گزارش پیرامون استان یزد تکان دهنده است. هر خانوار شهری در  استان یزد در سال ۹۸ به‌طور متوسط حدود ۳۶ میلیون تومان […]

به گزارش صبح ساباط، دکتر عباس علوی راد اقتصاددان نوشت: هفته گذشته مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور در سال ۱۳۹۸ را منتشر کرد. برخی ابعاد این گزارش پیرامون استان یزد تکان دهنده است.

هر خانوار شهری در  استان یزد در سال ۹۸ به‌طور متوسط حدود ۳۶ میلیون تومان هزینه کرده‌ که در قیاس با سال ۹۷ رشد ۷/۱ درصدی داشته است.

میزان افزایش هزینه ها ۲۷ درصد کمتر از نرخ تورم استان در سال ۹۸ (۳۴/۹ درصد) بوده است، این یعنی در سال ۹۸ سفره یزدی ها حداقل ۲۷ درصد کوچک شده است (کوچک تر شدن سفره ایرانی ها حدود ۱۴ درصد برآورد شده است)

بررسی های نشان می دهد عدم رشد هزینه خانوارهای یزدی متناسب با  نرخ تورم در سال ۹۸ که منتهی به کوچک تر شدن سفره آنها شده ناشی از فشار تورم به ویژه تورم گروه خوراکی ها بر دهک های پایین درآمدی بوده است.

به نظر می رسد  شکاف طبقاتی در استان یزد در سال ۱۳۹۸ باز هم افزایش خواهد یافت. با این همه تا انتشار گزارش مرکز آمار ایران روی دهک های مختلف هزینه ای به تفکیک باید صبر کرد.

#صبح_ساباط