صبح ساباط – وکیل علی دهقانی اشکذری: نفس هایش به شماره افتاده بود . گام هایش سست شده بودند . بوی تعفن مردار بیشتر از همیشه آزارش می داد . مگس های روی صورتش چسبناک تر از همیشه بودند . هرم نفس های برادرش را هم حس می کرد . غرش هایی که هر لحظه […]

صبح ساباط – وکیل علی دهقانی اشکذری: نفس هایش به شماره افتاده بود . گام هایش سست شده بودند . بوی تعفن مردار بیشتر از همیشه آزارش می داد . مگس های روی صورتش چسبناک تر از همیشه بودند . هرم نفس های برادرش را هم حس می کرد . غرش هایی که هر لحظه بلند تر می شدند مو بر تنش راست کرده و عرق سردی از بدنش جاری بود ….
کم کم بوی پوزه ی سگ ها را هم می شنید . سگ هایی که او را به سان لاشه ای بو می کشیدند و نزدیک می شدند . پاهایش را در کفش هایش بیشتر فرو برد . به برادرش نگاه پر معنایی کرد . مانند آخرین نگاه ….
فقط باید می دویدند . برادر بزرگ ترش توانست اما او خیلی زود در کفش های عرق کرده اش سر خورد . دیگر برای فرار کردن خیلی دیر بود …. سگ های ولگرد به او رسیده بودند . تیزی دندان هایشان را می دید و گرمای بزاق دهانشان که بر گونه هایش می چکید را حس می کرد .
۸ سال زندگی کوتاهش به سرعت در ذهنش عبور کرد ؛ پدر و مادرش! سختی ها و بد بختی هایش ! تولد و مرگش ! در ذهنش می گذشت که چرا متولد شده است ? بودنش برای پدر و مادرش بهتر است یا مردنش? ….

حالا دیگر فریادهایش حتی به گوش
برادرش هم نمی رسید . میان جیغ و ضجه هایش حس می کرد که چیزی از بدنش کنده می شود .استخوان هایش در هم می شکست . زخم و خون و غرش و درد ! در میان سگ های ولگرد تکه تکه می شد و کسی فریادهایش را نمی شنید ، همانگونه که کسی تاکنون فریادهایش را نشنیده بود …..

⚫️⚫️⚫️⚫️

حیات موهبتی الهی است . برای بقای آن باید تلاش کرد . یک خانواده ، یک شهر ، یک کشور و یک جهان باید برای پاسداشت حیات همه انسان ها تلاش کنند . زمینه هایش را فراهم آورند . مخاطراتش را کاهش دهند و با فقری که زمینه ساز کوتاهی حیات انسان هاست مبارزه کنند .
مرگ وحشتناک کودک ۸ ساله در شهرستان میبد استان یزد با حمله ی سگ های ولگرد موضوع کوچکی نیست ! وقتی روشن شود که او به همراه برادر ۱۱ ساله اش برای جمع کردن ضایعات در گود زباله به حومه ی شهر رفته بود خبر هولناک تر می شود .

همه مسئولیم ! چند نفر ، ارگان و سازمان در انجام وظایف خود کوتاهی کردند تا چنین حادثه ی دلخراشی رخ داده است ؟ چنین اتفاق هولناکی در هیاهوی انتخاباتی و شعارهایی که زینت بخش آن ها مبارزه با فقر و فساد است تلنگر پر اهمیتی است .
یک کودک ۸ ساله ی فقیر طعمه ی سگ های ولگرد می شود .
از خودمان آغاز کنیم . به عنوان عضو کوچکی از جامعه ی بزرگ حقوقی سوال میکنم که ما حقوق خوانده ها ( اعم از دادستان ، قاضی ، وکیل ، استاد و دانشجو) برای جلوگیری از چنین اعمالی چه کرده و چه می کنیم؟

هنوز صدای ضجه های پسرک ۸ ساله ، میان عوعو سگان درنده در آسمان ها بلند است . صدایش را بشنویم تا در آینده دوباره امید کودکی در میان زوزه ها به مرگ تبدیل نشود .