به گزارش اشکذر خبر؛ به نقل از روابط عمومی اداره فرودگاه‌های بین المللی استان یزد؛ شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد در راستای اجرایی نمودن ﭘﺮوژه‌های اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﻤﻨﻲ زﻣﻴﻨﻲ، ساخت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن منبع زﻣﻴﻨﻲ ذﺧﻴﺮه آب، تکمیل ساختمان و محوطه سپاه حفاظت هواپیمایی و حصار سپاه حفاظت هواپیمایی فرودگاه بین المللی شهید […]

به گزارش اشکذر خبر؛ به نقل از روابط عمومی اداره فرودگاه‌های بین المللی استان یزد؛ شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد در راستای اجرایی نمودن ﭘﺮوژه‌های اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﻤﻨﻲ زﻣﻴﻨﻲ، ساخت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن منبع زﻣﻴﻨﻲ ذﺧﻴﺮه آب، تکمیل ساختمان و محوطه سپاه حفاظت هواپیمایی و حصار سپاه حفاظت هواپیمایی فرودگاه بین المللی شهید صدوقی استان یزد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای برگزار نماید.

متن این مناقصه به شرح زیر است.

باسمه تعالی
آگهی فراخوان پیمانکاران
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد مناقصه پروژه‌های عملیات اجرایی احداث ساختمان ایمنی زمینی، ساختمان منبع زمینی ذخیره آب و تکمیل ساختمان ومحوطه و حصار سپاه فرودگاه شهید صدوقی یزد را بر ا ساس قانون برگزاری مناقصات و از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)، به شماره ۲۰۹۸۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۲۳ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت ا سناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس ir.setadiran.www انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
۱_ شرکتها باید حداقل دارای گواهینامه صالحیت (رتبه بندی) در پایه ۲ ابنیه و ۴ تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند.
۲_ برآورد اولیه پروژه بر اساس فهرست بهای پایه سال ۱۳۹۸ مجموعاً به مبلغ .۳۵۸،۶۹۵،۵۴۶،۱۲۲ (یکصد و بیست و دو میلیارد و پانصد و چهل و شش میلیون و ششصد و نود و پنج هزار و سیصد و پنجاه و هشت) ریال می باشد.
۳_ مدت اجرای پروژه ۱۸ ماه و مدت تضمین ۲۴ ماه می‌باشد.
۴_ میزان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۴/۴۲۰/۰۰۰ (چهار میلیارد و چهارصد و بیست میلیون) ریال می باشد که بر اساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹-هـ مورخ ۲۲/۹/۹۴ مورد پذیرش خواهد بود.
۵_ تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ ۹۸/۱۰/۲۹ می‌باشد.
۶_ مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت مربوطه: ساعت ..:۱۶ روز یکشنبه ۹۸/۱۱/۶ میباشد.
۷_ مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت ۰۰:۱۶ روز شنبه ۹۸/۱۱/۱۹
۸_ زمان بازگشایی پاکتها: ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه ۹۸/۱۱/۲۰
۹_ مشاور پروژه در مرحله تهیه اسناد و برگزاری مناقصه مهندسین مشاور آرمان طرح آسمانه می‌باشد که شرکتها جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه می‌توانند با شماره تلفن ۳۶۲۸۴۴۵۰-۰۳۵ با این شرکت تماس حاصل نمایند.
۱۰_ آدرس کارفرما جهت ارائه فیزیکی پاکتهای “الف” _تهران_ فرودگاه مهرآباد_ خیابان معراج_ ساختمان شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران_طبقه چهارم_ اداره کل عمران وتوسعه فرودگاهها_ تلفن ۶۳۱۴۸۵۷۹- ۶۳۱۴۸۵۹۲ می‌باشد.
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
معاونت عملیات فرودگاهی_ اداره کل عمران و توسعه فرودگاهها