به گزارش اشکذر خبر، محمد زارع پور اشکذری به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) جایگزین “محمد فاطمیان” در هیئت مدیره شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان شد. وي مدیرعاملي لیزینگ رایان سایپا و مدیر عاملي شرکت خودرو سازی زامیاد را در كارنامه خود دارد.

به گزارش اشکذر خبر، محمد زارع پور اشکذری به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) جایگزین “محمد فاطمیان” در هیئت مدیره شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان شد.

وي مدیرعاملي لیزینگ رایان سایپا و مدیر عاملي شرکت خودرو سازی زامیاد را در كارنامه خود دارد.