در کنار کشتار جمعی روزمره، از بین رفتن تقریبا همه مراکز بیمارستانی، فقدان دارو و تجهیزات پزشکی، کمبود بسیار شدید مواد غذایی و سوخت اکنون بی‌آبی هم به دیگر مشکلات ساکنان غزه آن هم در گرمای شدید هوا اضافه شده است.

به گزارش صبح ساباط؛ در کنار کشتار جمعی روزمره، از بین رفتن تقریبا همه مراکز بیمارستانی، فقدان دارو و تجهیزات پزشکی، کمبود بسیار شدید مواد غذایی و سوخت و از کار افتادن ژنراتورهای تولید برق درنوار غزه، اکنون بی‌آبی هم به دیگر مشکلات ساکنان غزه آن هم در گرمای شدید هوا اضافه شده است.

“آنروا” می‌گوید؛ اکنون بی‌آبی هم به مشکل قحطی در غزه افزوده شده و به دلیل کمبود سوخت و “از کار افتادن تاسیسات حیاتی غزه”، مردم ناگزیر از طی مسافتی طولانی در گرمای شدید و ایستادن در نوبت دریافت آب هستند.

بی تردید ملت مظلوم اما مقاوم فلسطین برغم همه دردها و رنجهای بی‌شمار و دلخراش، رژیم جنایتکار اسرائیل را به زانو درخواهد آورد و تسلیم و شکست، سرنوشت محتوم اشغالگران بی‌ریشه است، اما ننگ و رسوایی بر پیشانی حامیان رژیم و نیز سکوت کنندگان در مقابل این همه جنایت برای همیشه تاریخ نقش خواهد بست.