کارشناس اداره کل مدیریت بحران استان یزد گفت: الگوی بارش که به واسطه تغییر یا نوسان اقلیم در کشور و استان یزد تغییر کرده در نظر گرفته شود زیرا بارندگی ده میلیمتر می تواند گاهی اثر بارندگی سی میلیمتر را داشته باشد و موجب خسارت و مشکل شود.

به گزارش صبح ساباط، اسدی با اشاره به بارندگي هاي اخیر گفت: بجز منطقه خرانق و چند نقطه محدود دیگر همه ایستگاه ها زیر ۲۰ میلی متر بارندگی در ۲۴ ساعت بارندگی داشتند ولی الگوی بارش با شدت زیاد باعث شد تا ابگرفتگی در سطح شهر و نقاطی از استان صورت گیرد.

وی ادامه داد: این اهمیت در نظر گرفتن نوع و الگوی بارش را در مدیریت و کنترل آب های سطحی در هنگام بارش نشان می دهد و باید در ساخت و تقویت زیر ساختها علاوه بر دوره بازگشت مقدار بارش؛ الگوی بارش نیز که به واسطه تغییر یا نوسان اقلیم در کشور و استان تغییر کرده در نظر گرفته شود زیرا بارندگی ده میلیمتر می تواند گاهی اثر بارندگی سی میلیمتر را داشته باشد و موجب خسارت و مشکل شود.

انتهای پیام /