هیات وزیران به پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی مصوبه دریافت ورودیه موزه ها و اماکن تاریخی را تصویب کرد.

به گزارش صبح ساباط به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت؛ هیات وزیران به پیشنهادوزارت میراث فرهنگی مصوبه دریافت ورودیه موزه ها و اماکن تاریخی را تصویب کرد.

بر این اساس  وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی مجاز است نسبت به تعیین و دریافت ورودیه موزه ها و اماکن و بناهای فرهنگی تاریخی به شرح زیر اقدام نماید.

 الف – ورودی موزه های ملی منطقه ای کاخ موزه ها و آثار تاریخی ثبت جهانی و شاخص  برای بازدید کنندگان داخلی حداکثر به مبلغ سیصد هزار  ۳۰۰,۰۰۰ ریال و برای بازدید کنندگان خارجی حداکثر به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ۰۰۰ ۲,۵۰۰ ریال

 ب- ورودی موزه های استانی و سایر آثار تاریخی برای بازدید کنندگان داخلی حداکثر به مبلغ دویست هزار ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و برای بازدید کنندگان خارجی حداکثر به مبلغ  یک میلیون و پانصد هزار ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

 پ- ورودی موزه های محلی برای بازدیدکنندگان داخلی حداکثر به مبلغ یکصد و پنجاه هزار ۱۵۰۰۰۰۰ ریال و برای بازدیدکنندگان خارجی حداکثر به مبلغ یک میلیون  ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال اقدام کند.