به گزارش صبح ساباط؛ پزشکان، پرستاران، بیماران و همراهان بیماران بیمارستان در شب احیاء ماه مبارک رمضان قرآن به سر گرفتند. عکاس: ابوالفضل زینلی

به گزارش صبح ساباط؛ پزشکان، پرستاران، بیماران و همراهان بیماران بیمارستان در شب احیاء ماه مبارک رمضان قرآن به سر گرفتند.

عکاس: ابوالفضل زینلی