مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای یزد گفت: در سال آبی 1402-1401 مقدار بارندگی استان یزد تا پایان بهمن ماه براساس داده های ایستگاه های منتخب شرکت آب منطقه ای 75.7میلی متربوده است.

به گزارش صبح ساباط؛ محمدعلی امیربیکی مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای یزد با بیان اینکه در سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مقدار بارندگی استان یزد تا پایان بهمن ماه براساس داده های ایستگاه های منتخب شرکت آب منطقه ای ۷۵٫۷ میلی متربوده است؛ اظهار داشت: مقدار بارندگی استان در دوره مشابه سال گذشته و دراز مدت به ترتیب ۴۷ و ۵/۵۲ میلی متر بوده است.

امیربیکی با بیان اینکه بیشترین میزان بارندگی در بین ایستگاه های آب و هواشناسی شرکت آب منطقه ­ای یزد مربوط به ایستگاه تبخیرسنجی ده بالا با ۲۱۶ میلی متر و کمترین میزان بارندگی مربوط به ایستگاه باران سنجی بافق با ۷/۴۳ میلی متر است ادامه داد: شهرستان های تفت و بافق با ۶/۱۵۷ و ۴/۴۹ میلی متر به ترتیب بیشترین و کمترین میزان بارندگی را در بین شهرستان های استان دارا هستند.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای یزد خاطرنشان کرد: علاوه بر بارندگی مناسب در سال جاری، بخش قابل توجهی از نزولات جوی به خصوص در ارتفاعات استان به صورت برف بوده است، به گونه ای که متوسط پوشش برف از اول آذر تا پایان بهمن نسبت به سال گذشته حدوداً پنج برابر شده است. همچنین حداکثر ارتفاع برف اندازه­گیری شده در عملیات برف سنجی مربوط به ایستگاه برف­سنجی سخوید ۶۴ سانتی متر است.

وی افزود:توزیع بارندگی استان نشان می دهد به جز محدوده ارتفاعات شیرکوه و قسمت هایی از جنوب استان مقدار بارندگی در عمده مناطق استان کمتر از ۱۰۰ میلی متر است. این در حالی است که متوسط بارندگی سال آبی جاری کشور تا پایان بهمن حدود ۱۳۱ میلی متر بوده است.

به گفته مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای یزد طی این مدت استان یزد رتبه ۲۴ را به لحاظ میزان بارندگی در بین سایر استان ها دارا است و استان کهگیلویه و بویراحمد با ۶۳۸ میلی متر بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۳۷ میلی­متر کمترین میزان بارندگی را در بین استان های کشور داشته اند.

وی افزود: هرچند میزان بارندگی استان نسبت به متوسط درازمدت افزایش قابل توجهی داشته است اما بدلیل اینکه بارشها اغلب بصورت برف بوده، روانابِ ثبت شده در تمامی ایستگاه های هیدرومتری، کاهش قابل توجهی را نسبت به متوسط دوره آماری نشان می دهد. به گونه ­ای که در دو ایستگاه هیدرومتری بندپایین و فخرآباد، میزان آبدهی رودخانه تا پایان بهمن ماه نسبت به متوسط دوره آماری حدود ۹۰ درصد کاهش داشته است.

امیربیکی افزود: همچنین علیرغم بارش­ های مناسب در سال جاری، وضعیت برداشت از منابع آب هنوز بیش از ظرفیت موجود آنها است؛ که این امر مدیریت مصرف و نیز به کارگیری کلیه تمهیدات فنی و قانونی را جهت برقراری تعادل و توازن میان تقاضا و تأمین آب ضروری ساخته است.