استاندار یزد به منوال یکشنبه های هر هفته این هفته نیز به صورت مستقیم با مردم دیدار و دستورات مقتضی جهت حل مسائل و دغدغه های آن ها را صادر کرد.

به گزارش صبح ساباط؛ مهران فاطمی استاندار یزد به منوال یکشنبه های هر هفته و در راستای اجرای نهضت پاسخگویی، این هفته نیز به صورت مستقیم و چهره به چهره با مردم دیدار و دستورات مقتضی  جهت حل مسائل و دغدغه های آن ها را صادر کرد.