استاندار خراسان شمالی در کارگروه اسب استان به نشست اخیر خود با رییس جمهور اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مطرح شده در این نشست اهمیت ویژه به حوزه اسب در سطوح ملی بود و در همین چارچوب باید بر تقویت صادرات اسب به ویژه به استان آخال ترکمنستان تمرکز داشته باشیم.

به گزارش صبح ساباط؛ محمد رضا حسین نژاد با بیان اینکه خراسان شمالی با استان آخال ترکمنستان مشترکات بسیاری به خصوص در بخش اسب و فرش دارد ، افزود: با افزایش مراودات مرزی با ترکمنستان می توان بستر صادرات را فراهم کرد.

وی توسعه صنعت اسب استان را موجب تحول در حوزه های تجاری و گردشگری دانست و گفت : از ظرفیت و پتانسیل بالقوه صنعت اسب نباید غفلت و با آن عادی برخورد شود.
حسین نژاد با تاکید بر اینکه از تمامی سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت واگذاری هر نوع پروژه نیمه تمام بخش دولتی حمایت خواهیم کرد ،افزود : برای پروژه های حوزه های ورزشی نیز همچون استخرها و استادیوم ها نیز با بخش خصوصی می توانیم وارد مذاکرات و مشارکت شویم ضمن آنکه از ظرفیت قانون بودجه نیز استفاده می کنیم .
وی خاطرنشان کرد: شایسته نیست پروژه ای سال ها متوقف بماند لذا برای آغاز و اتمام آن یک بازه زمانی مشخص با اعتبارات تخصیص داده شده تعریف شود.