سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در رشته توئیتی نوشت: مرگ خوبست اما برای همسایه

به گزارش صبح ساباط؛ ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در رشته توئیتی نوشت: مقامات رژیمهایی که در تاریخ خود کودتاها، توطئه‌ها، مداخلات و جنگهای خانمانسوزی با میلیونها کشته را رقم زده‌اند، اخیرا در قامت مدافعان حقوق بشر در دیگر کشورها خودنمایی می‌کنند.

کنعانی ادامه داد: طُرفه آنکه برغم ژست های دروغین حقوق بشری، در پنهان سازی ماهیت ضدحقوق بشری خود موفق نبوده اند.

اعتراضات مردمی در انگلیس، آلمان، فرانسه، کانادا و استرالیا بد و شایسته برخورد شدید اما اغتشاشات در کشورهای مورد هدف آنها خوب و شایسته حمایت است!!

سران این رژیمها پس از تقسیم تروریسم به خوب و بد، از اغتشاش و اعتراض نیز تعریف دلخواه خود را ارائه می‌کنند.

مرگ خوبست اما برای همسایه