مدیریت گردشگری شهرداری یزد در ارزیابی کمیته گردشگری مجمع شهرداران کلانشهر ایران رتبه دوم را کسب کرد.

به گزارش صبح ساباط؛ بر اساس ارزیابی کمیته گردشگری مجمع شهرداران کلانشهر ایران که در تهران برگزار شد، مدیریت گردشگری شهرداری مشهد اول و مدیریت گردشگری شهرداری یزد رتبه دوم را کسب کرد.

مدیریت گردشگری شهرداری یزد در چهارماهه نخست پنجم شد و در چهار ماهه دوم با سه پله صعود بالاتر از استانهای اصفهان، رشت و تهران در جایگاه دوم قرار گرفت.

مدیریت گردشگری یزد در حالی به این جایگاه رسیده است که هم از لحاظ نیروی انسانی و از لحاظ اعتبارات مالی بسیار پایینتر از سایر استانها است.

خلاقیت، نوآوری مطابقت با برنامه های شعار سال، هوشمند سازی برنامه های گردشگری از جمله شاخصهای ارزیابی این کمیته بوده است.

مدیریت گردشگری یزد در تلاش است بر اساس برنامه های اجرایی جدید در ارزیابی چهارماهه سوم کمیته گردشگری مجمع کلانشهرها به جایگاه اول ارتقاء پیدا کند.

در این ارزیابی استانهای مشهد، شیراز، یزد، اصفهان، رشت و تهران رتبه اول تا پنجم را کسب کردند.

لازم به ذکر است: این ارزیابی هر چهار ماه یک بار برگزار می شود