میزگرد تخصصی همکاران مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد با نخبه یزدی در خصوص بهره گیری از ظرفیت حوزه فناوری اطلاعات در فعالیت های این سازمان برگزار شد.

به گزارش صبح ساباط؛ میزگرد تخصصی همکاران مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد با عارف اکبرپور نخبه یزدی در خصوص استفاده از آخرین ظرفیت های فناوری اطلاعات در حوزه های فعالیتی این سازمان برگزار شد.

سعید زارع مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد با بیان اینکه امروزه توانمند سازی کارکنان به خصوص در حوزه فناوری اطلاعات در هر سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده گفت: مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد به دلیل حجم انبوهی از اطلاعات اسنادی و تاریخی می تواند در صورت پیوند خوردن با تکنولوژی و بهره گیری از فناوری اطلاعات در بسیاری از فعالیت هایش به یک سازمان نوین و جذاب فرهنگی تبدیل شود.

شایان ذکر است؛ در ادامه این میزگرد عارف اکبرپور نخبه یزدی در حوزه فناوری اطلاعات و مدیر شرکت آشیانه امن عارف به بحث و تبادل نظر در خصوص چگونگی بهره گیری از حوزه فناوری اطلاعات در فعالیت های این سازمان و اهمیت امنیت اطلاعات در عصر حاضر پرداخت و راهکارهای تعامل با شرکت های دانش بنیان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.