آمار چک های مبادله ای تیر ماه ۱۴۰۱ کشور (منتشر شده از سوی بانک مرکزی) نشان می دهد استان یزد با ۱۲۰۱ میلیارد تومان چک برگشتی نسبت به خرداد اندکی وضعیت بهتری داشته است.

به گزارش صبح ساباط؛ عباس علوی راد اقتصاد دان و استاد دانشگاه یزد در گفتگو با صبح ساباط با اشاره به بهبود شرایط اقتصادی استان یزد گفت: آمار چک های مبادله ای تیر ماه ۱۴۰۱ کشور (منتشر شده از سوی بانک مرکزی) نشان می دهد استان یزد با ۱۲۰۱ میلیارد تومان مبلغ چک های برگشتی نسبت به خرداد اندکی وضعیت بهتری داشته است.

علوی راد در همین رابطه افزوده است: اما نسبت مبلغ چک های برگشتی به مبادله ای استان یزد در تیرماه ۱۴۰۱ معادل ۱۴/۴ درصد گزارش شده که ۴ درصد از این نسبت در کل کشور بیشتر است.

این استاد دانشگاه تاکید کرده است: نکته قابل تامل از دست رفتن رتبه تقریبا مستمر اول و دوم کمترین نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله ای استان یزد و سقوط به رتبه کم سابقه هفتم کمترین در میان استان های کشور است.