اقتصاددان یزدی در مقایسه تعداد بیکاران استان یزد بر حسب مدرک تحصیلی در سال ۱۴۰۰، پرده از یک پدیده بسیار خطرناک در دارالعباده بر داشت.

به گزارش صبح ساباط؛ عباس علوی راد اقتصاددان یزدی در تحلیل جامع بازار کار استان یزد به صبح ساباط گفت: مقایسه تعداد بیکاران استان یزد بر حسب مدرک تحصیلی در سال ۱۴۰۰ پرده از یک پدیده بسیار خطرناک در دارالعباده بر می دارد.

علوی راد در همین رابطه افزود: چنانچه نمودار نشان می دهد در سال ۱۴۰۰ تعداد بیکاران دارای لیسانس در استان یزد ۲ برابر بیکاران دارای دیپلم است. این مقایسه برای کل کشور حاکی از برابری بسیار نزدیک است (۱/۱ برابر)

وی با بیان این پرسش که چرا ریسک تحصیل در دانشگاه در مقطع لیسانس در استان یزد ۲ برابر کل کشور است، می نویسد: نگارنده به تمام دلسوزان واقعی و بزرگان استان یزد اعلام می کند که پیامدهای مخرب این پدیده بسیار خطرناک فقط متوجه بازار کار نبوده و تمام لایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان را درگیر خواهد کرد.

بیش از ۶۷ درصد کل شاغلان استان یزد در سال ۱۴۰۰ دیپلم و زیر دیپلم بودند

استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد همچنین مقایسه تعداد شاغلان استان یزد بر حسب مدرک تحصیلی در سال ۱۴۰۰، را تکان دهنده توصیف و می افزاید: ۹۵ هزار نفر از کل شاغلان استان دیپلمه بودند که این میزان ۲۵ درصد از کل شاغلان است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد با اشاره به این که بیش از ۶۷ درصد از کل شاغلان استان یزد در سال گذشته تحصیلات دانشگاهی نداشتند، گفت: تکان دهنده اینکه تعداد شاغلان مدرک راهنمایی از لیسانس بیشتر بوده است.

در سال گذشته از ۱ میلیون و ۲۵۲ هزار نفر جمعیت استان یزد، ۸۸۰ هزار نفر کار نمی کردند

عباس علوی راد اقتصاددان یزدی در ادامه تحلیل جامع بازار کار استان یزد در سال ۱۴۰۰ نوشت: بار تکفل خالص معیشتی در استان یزد ۳.۴ است؛ یعنی هر نفر که کار می کند، معیشت ۳.۴ نفر را بر دوش می کشد و وضعیت بارتکفل استان یزد در سال ۱۴۰۰ بسیار به کل کشور نزدیک است.

این اقتصاد دان سهم جمعیت غیر فعال استان یزد از کل جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۵۸ درصد می داند که به وضعیت کل کشور بسیار نزدیک است.

علوی راد می افزاید: بیش از ۳۷ درصد جمعیت غیر فعال از نظر اقتصادی یعنی ۲۱۵ هزار نفر در استان یزد محصل هستند و در سال های آینده شغل می خواهند.

بخش خدمات با سهم ۴۸/۲ درصدی، رتبه اول بالاترین سهم اشتغال بخش های اقتصادی استان در سال ۱۴۰۰

وی در با مقایسه سهم اشتغال بخش های عمده اقتصاد استان یزد شامل: صنعت، خدمات و کشاورزی گفت: در سال ۱۴۰۰ حاکی از احیای بخش خدمات پس از واکسیناسیون عمومی کرونا در کشور می باشد.

اقتصاددان یزدی سهم اشتغال بخش خدمات از کل اشتغال استان یزد در سال ۱۴۰۰ معادل ۴۸.۲ درصد می داند که ۴ درصد بیشتر از بخش صنعت است.

وی متوسط سهم بخش خدمات از کل اشتغال استان طی دو سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ معادل ۴۸.۴ درصد برمی شمرد که از سال ۱۳۸۴ تا کنون بالاترین سهم محسوب می شود.

علوی راد تاکید می کند: نکته قابل توجه سقوط سهم بخش صنعت از کل اشتغال استان یزد از ۴۹.۳ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۴۴.۲ درصد در سال ۱۴۰۰ که با کاهش ۵ درصدی همراه بوده است.