با حکم وزیر راه و شهرسازی مجتبی فرهمند به عنوان یکی از ۲۵ عضو اصلی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور انتخاب و اعتبار نامه خود را دریافت کرد.

به گزارش صبح ساباط؛ به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد؛ مجتبی فرهمند رئیس سازمان نظام مهندسی استان یزد با حکم وزیر راه و شهرسازی به عنوان یکی از ۲۵ عضو اصلی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور انتخاب و اعتبار نامه خود را دریافت کرد.

شایان ذکر است؛ پیش از این فرهمند در رشته معماری با رای بالای مهندسین کشور به عنوان یکی از منتخبین دوبرابر ظرفیت در فهرست ارایه شده به وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت.

براساس این گزارش؛ انتخاب ۲۵ عضو اصلی و ۷ عضو علی البدل شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور توسط وزیر با بررسی سوابق و تجارب افراد صورت گرفته که فرهمند نیز یکی از نفرات منتخب در بین ۶۴ منتخب مرحله اول بوده است.

بر این اساس؛ عضویت فرهمند در شورای مرکزی ۳ ساله است.

وی همچنین در جلسه دریافت اعتبار نامه با رای اعضا به عنوان ناظر هیات رییسه در انتخاب رئیس شورای مرکزی کشور مشارکت داشت.