با هدف ارتقای سطح مهارت علمی دانشجویان رشته زیست شناسی وبینار علمی کریسپر ابزار ویرایش ژنوم در دانشگاه آزاد اشکذر برگزار شد.

به گزارش صبح ساباط؛ با هدف ارتقای سطح مهارت علمی دانشجویان رشته زیست شناسی، وبینار علمی کریسپر؛ ابزار ویرایش ژنوم از طرف باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر برگزار شد.

در این وبینار کسری اصفهانی عضو هیأت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در خصوص آشنایی با ویرایش ژنوم روش های مورد استفاده در ویرایش ژنوم جانداران و ویرایش ژنوم، هیاهوی رسانه ای یا واقعیت علمی مطالبی ارائه کرد.