استاندار یزد مجموعه بندر خشک پیشگامان را الگویی موفق از اقتصاد مبتنی بر تعاونی و دارای سنخیت با فرهنگ دینی و بومی استان دانست و گفت: نوآوری؛ رمز موفقیت و عامل ایجاد مزیت رقابتی این مجموعه است.

به گزارش صبح ساباط؛ مهران فاطمی استاندار یزد در نشست  بررسی راهکارهای توسعه ای بندر خشک پیشگامان، این مجموعه را مدل موفق و الگویی از اقتصاد مبتنی بر تعاونی و دارای سنخیت با فرهنگ دینی و بومی استان دانست و گفت: اقدامات و فعالیت های در حال انجام در بستر و چارچوب این تعاونی، نوآورانه است و همین فکر، اندیشه و نوآوری ها، رمز موفقیت و عامل ایجاد مزیت رقابتی این مجموعه است.

مهران فاطمی با اشاره به لزوم تقویت تعاونی ها و مانع زدایی از مسیر فعالیت آن ها، خاطرنشان کرد: در این راستا کلیه دستگاه های مرتبط موظفند در حوزه ی رونق تولید و رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار، قوانین و آیین نامه ها را به نفع مردم، سرمایه گذاران و کارآفرینان تفسیر کنند.

استاندار یزد در ادامه به برخی از مطالبات مجموعه پیشگامان اشاره کرد و اظهارداشت: کارآفرینان و  صاحبان سرمایه، امروز در جنگ اقتصادی نابرابری برای تدوام فعالیت ها و توسعه و پیشرفت استان و کشور قرار دارند و مدیران و مسئولین باید در قالب ستاد پشتیبانی جنگ اقتصادی گردهم آمده و حامی و پشتیبان واقعی بخش تولید و کار باشند.

فاطمی انتخاب ده سال پیاپی شعارهای سال با محوریت مسائل اقتصادی از سوی رهبر معطم انقلاب را نشان دهنده اهمیت این موضوع در کشور دانست و افزود: مدیری مدیر است که در میان همه «نشدن ها» در مسائل مربوط به مردم و بخش تولید، «شدن» ایجاد کند و با جدیت و دغدغه مندانه مسائل را تا حصول نتیجه دنبال کند.

شایان ذکر است؛ که استاندار یزد در جریان حضور در مجموعه بندر خشک پیشگامان، ضمن بررسی مسائل و ظرفیت های مجموعه، از نزدیک از بخش های مختلف این مجموعه بازدید کرد.