معاون اقتصادی استاندار یزد طی مصاحبه اختصاصی با صبح ساباط به تشریح طرح آزادسازی قیمت ها پرداخت. 

به گزارش صبح ساباط؛ سید مسعود عظیمی معاون اقتصادی استاندار یزد طی مصاحبه اختصاصی با صبح ساباط به تشریح طرح آزادسازی قیمت ها از سوی دولت سیزدهم پرداخت.

شما می توانید مشروح این گزارش در فیلم زیر مشاهده کنید.
بخش اول

بخش دوم