شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهرخرانق با شهردار اردكان ديدار وگفتگوكردند.

عبدالرسول يزدي شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهرخرانق با شهردار اردكان ديدار وگفتگوكردند.

شهردار خرانق ضمن بیان وضعیت و مسائل موجود در حوزه های شهری گفت: تدابیری در خصوص شهرسازي وساختمان که تمام شهرداری ها درگیر آن هستند تدابیری اندیشیده شده و نزدیک بودن این دو شهر به یکدیگر باعث شده تا بنحوی هر یک از شهروندان با یکدیگر وابستگی خانوادگی داشته باشند و این موضوع  همدلی بیشتر بین شهروندان را رقم می زند.

متالهي شهردار اردكان نیز ضمن شنیدن دغدغه‌های شهردار محترم خرانق، نکاتی را مطرح و آمادگی مجموعه شهرداري را جهت حمایت از شهرداري خرانق برای خدمتگزاري وآسایش و رفاه شهروندان کار می کنیم و مطمئن باشید با تعامل و هماهنگی با شهرداری ها اجرا خواهد شد.

در این دیدار هر دو طرف بر افزایش تعامل و همکاری بین شهرداري خرانق و شهرداری اردكان تاکید کردند.